Voorwaarden

Firebrand Training BeNeLux BV
Kerkenbos 12 34B,
6546 BE Nijmegen,
Nederland

Deze voorwaarden gelden tussen de student en Firebrand. Bij indiening van het inschrijfformulier gaat de student akkoord met deze voorwaarden. Wanneer een ander dan de student de overeenkomst aangaat, zijn beiden gebonden aan de voorwaarden:

 1. Definities
  • 1.1 In deze Voorwaarden gelden de volgende definites:
   • "CERTIFICERINGSGARANTIE": het recht van de student om deel te nemen aan andere Cursussen zoals beschreven in Artikel 8.
   • "CONTRACT": de cursusomschrijving, het inschrijvingsformulier en deze voorwaarden.
   • "FIREBRAND": Firebrand Training BeNeLux BV, Kerkenbos 12 34B, 6546 BE Nijmegen, Nederland.
   • "CURSUS": de cursus waarnaar verwezen wordt door de cursustitel of cursusreferentiecode in het inschrijvingsformulier en in de gepubliceerde literatuur.
   • "CURSUSKOSTEN": de prijs van de cursus plus accommodatie en andere onkosten en bijkomstigheden als beschreven in de gepubliceerde literatuur.
   • "CURSUSMATERIALEN": alle documenten en andere materialen, en alle data en andere informatie voorzien door Firebrand met betrekking tot de cursus.
   • "DOCUMENT" : naast geschreven documenten, alle plannen, ontwerpen, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen, en alle andere informatie in wat voor vorm dan ook betreffende de cursus.
   • "GEPUBLICEERDE LITERATUUR": de website van Firebrand, brochures en andere documenten van Firebrand, aangeboden cursussen en alle andere informatie die belangrijk kan zijn voor studenten en toekomstige studenten.
   • "INSCHRIJFFORMULIER": het door de student ingevulde inschrijfformulier ter aanmelding en registratie voor een daarin genoemde cursus.
   • "STUDENT": de persoon genoteerd op het inschrijfformulier en door Firebrand geaccepteerd conform deze voorwaarden.
  • 1.2 De hoofdjes boven de artikelen in deze voorwaarden dienen enkel als hulpmiddel en hebben geen invloed op de uitleg van de artikelen
 2. Levering van de Cursus
  • 2.1 Firebrand zal de cursus geven aan de student conform deze voorwaarden.
  • 2.2 De cursus zal gegeven op basis van de gepubliceerde literatuur.
  • 2.3 Details over de cursus die niet zijn te vinden in de gepubliceerde literatuur worden op schriftelijk verzoek van de student beschikbaar gesteld.
  • 2.4 Firebrand is bevoegd typfouten, andere fouten en abusievelijke weglatingen te corrigeren in alle gepubliceerde literatuur, offertes of andere documenten gerelateerd aan de cursus zonder enige aansprakelijkheid tegenover de student.
  • 2.5 Firebrand is bevoegd op elk moment, zonder de student voorafgaand in te lichten, veranderingen aan te brengen in de cursus die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke eisen uit hoofde van veiligheid of wettelijke voorschriften, of die de aard of kwaliteit van de cursus niet beïnvloeden. Firebrand behoudt zich het recht voor te wisselen van examenorgaan gerelateerd aan een bepaalde cursus of om het curriculum te wijzigen van een bepaalde cursus als reactie op wijzigingen door het examenorgaan, mits deze wijzigingen de aard of kwaliteit niet beïnvloeden, noch de te verkrijgen kwalificatie of bevoegdheid aan het einde van de cursus.
  • 2.6 Het is Firebrand toegestaan in het opleidingscentrum te (doen) filmen en/of fotograferen voor zowel promotionele als veiligheidsredenen. Door binnenkomst van het opleidingscentrum geeft de student toestemming voor dit soort opnames. Firebrand is bevoegd gebruik te maken van iedere film en/of opname in alle huidige en toekomstige media, wereldwijd zonder enige aansprakelijkheid of betaling tegenover de student. Indien de student hiertegen bezwaar heeft, kan hij verzoeken met dat bezwaar rekening te houden door dit te melden aan de receptie van het opleidingscentrum. Firebrand zal dan naar vermogen trachten aan dat bezwaar tegemoet te komen.
 3. Vergoedingen en Kosten
  • 3.1 Wordt het inschrijfformulier ingediend minder dan 21 dagen voor aanvang van de cursus, moet het gehele bedrag van de cursuskosten worden voldaan bij indiening van het inschrijfformulier.
  • 3.2 Firebrand is niet verplicht een plek vrij te houden voor een student bij een bepaalde cursus als de student nog niet betaald heeft na het tijdstip als bedoeld in artikel 3.1.
  • 3.3 Firebrand is bevoegd de student of opdrachtgever onmiddelijk na voltooiing van de cursus eventuele vergoedingen of kosten die niet onderdeel zijn van de cursuskosten (zoals afhandelingskosten bedoeld in artikel 3.3 of verteringen in het hotel) in rekening te brengen. Daarvoor geldt een betalingstermijn van 21 dagen.
  • 3.4 Firebrand behoudt zich het recht de student toelating tot een bepaalde cursus te weigeren wanneer niet alle cursuskosten volledig betaald zijn conform deze voorwaarden.
  • 3.5 Behoudens in deze voorwaarden beschreven uitzonderingen, vindt nimmer restitutie van betaalde cursuskosten plaats. Een broep op verrekening door de student of opdrachtgever is uitgesloten.
 4. Rechten inzake Cursusmaterialen
  • 4.1 De intellectuele eigendomsrechten van alle ter beschikking gestelde cursusmateriaal – ongeacht de vorm - behoren toe aan Firebrand of de gerechtigde van wie Firebrand een licentie heeft. De student heeft enkel het recht op persoonlijk gebruik.
  • 4.2 De student, noch opdrachtgever is bevoegd om cursusmateriaal of een gedeelte daarvan te kopiëren of aan anderen in gebruik te geven, alles in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Firebrand. De student en opdrachtgever vrijwaren Firebrand jegens de rechthebbende in het geval van overtreding van de eerste volzin.
  • 4.3 Het gebruik van ongeautoriseerd materiaal - inclusief oefen-examenvragen die niet goedgekeurd zijn door de toetsleverancier - is niet toegestaan. Firebrand en in een voorkomend geval de betrokken docent zijn bevoegd een student de toegang tot de cursus te ontzeggen bij herhaald of voortgezet gebruik, danwel (enkelvoudige) distributie van ongeautoriseerd materiaal.
 5. Accommodatie
  • 5.1 De accommodatie voor de student gedurende de cursus is inbegrepen in de cursuskosten. De accommodatie omvat verblijf in hotel en/of conferentieoord, logies, maaltijden, daarbij aangeboden drankje, koffie en thee. Overige kosten zijn voor rekening van de student.
  • 5.2 Studenten zijn verplicht zich te houden aan de huisregels van de accommodatie en aan de door Firebrand gestelde regels te houden. Firebrand behoudt zich het recht een student verdere toegang tot de cursus te ontzeggen in het geval hij/zij op ernstige wijze regels overtreedt, de veiligheid van personen en goederen in gevaar brengt of de leeromgeving van andere studenten ernstig verstoort, al dan niet – afhankelijk van de ernst van de zaak – na een eerste waarschuwing. Bij een dergelijke onderbreking van de cursus heeft de student of opdrachtgever geen aanspraak op restitutie van cursuskosten en blijven onbetaalde kosten verschuldigd.
 6. Garanties en Aansprakelijkheid
  • 6.1 Firebrand garandeert dat de cursus in overeenstemming is met het inschrijfformulier en de gepubliceerde literatuur en van de tijd of tijden waaraan gerefereerd wordt.
  • 6.2 Firebrand garandeert dat de cursus gestructureerd is voor, en de geschikte informatie bevat, om specifieke normen of kwalificaties te bereiken zoals omschreven in de gepubliceerde literatuur (of zoals bijgesteld in overeenstemming met artikel 2.5).
  • 6.3 Firebrand garandeert niet dat de door examenorganen gestelde normen of kwalificaties bereikt worden door de student. De omstandigheid dat Firebrand bij inschrijving toetst of de student over voldoende basiskennis en/of kwalificaties en/of ervaring beschikt om een gerede kans te maken op succesvol afsluiten van de cursus, brengt niet met zich mee dat Firebrand die succesvolle afsluiting garandeert, ook niet wanneer de student op zichzelf voldoende heeft ingespannen.
  • 6.4 Firebrand is voor het overige niet aansprakelijk tegenover de student of opdrachtgever wegens schade of gemis van voordeel in welke vorm ook wegens enige tekortkoming in de nakoming door Firebrand van haar verplichtingen, wegens enige onrechtmatige daad zijdens door Firebrand ingeschakelde personen, inclusief docenten en in de accommodatie werkzame personen.
  • 6.5 Iedere schadevergoeding blijft steeds beperkt tot het betaalde bedrag aan cursuskosten.
  • 6.6 Firebrand is voorts niet aansprakelijk tegenover de student en/of opdrachtgever wanneer de vertraging in de uitvoering of het mislukken van de cursus te wijten is aan overmacht.
 7. Verschuiving, Annulering en Terugbetalingen
  • 7.1 Tot 21 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus waarvoor een student geregistreerd is, is de student of opdrachtgever bevoegd om kosteloos de cursus te verschuiven naar een toekomstige datum (afhankelijk van beschikbaarheid). De student of opdrachtgever is niet bevoegd de cursus te verschuiven naar een datum die meer dan 12 maanden later is dan de aanvangsdatum van de cursus waar de student zich oorspronkelijk voor inschreef.
  • 7.2 Als een student of opdrachtgever minder dan 21 dagen voor aanvang de cursus wenst te verschuiven, zal Firebrand een vergoeding berekenen van 30% van de cursuskosten.
  • 7.3 Tot 21 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus, is de student of opdrachtgever gerechtigd om de deelname te annuleren tegen betaling van 25% van de cursuskosten. Zijn de cursuskosten al voldaan, zal Firebrand binnen 14 dagen tot restitutie of verrekening overgaan.
  • 7.4 Als de student of opdrachtgever minder dan 21 dagen voor de aanvangsdatum de cursus wenst te annuleren, dan is Firebrand gerechtigd tot het volle bedrag van de cursuskosten; gedane betalingen worden dan niet gerestitueerd en de cursuskosten die nog betaald moesten worden zijn onverminder verschuldigd.
  • 7.5 Ook als de student door overmacht niet in staat is deel te nemen en evenmin na gebruikmaking van de verschuivingsmogelijkheid van artikel 7.1 of 7.2 is Firebrand gerechtigd tot volledige betaling van de cursuskosten. De opdrachtgever of student is in dat geval bevoegd om een andere student aan te melden en te laten deelnemen, mits uiterlijk bij melding van de overmachtsituatie daarop aanspraak wordt gemaakt en de vervangende student ten minste een dag voor aanvang van de cursus is aangemeld.
  • 7.6 De student of de opdrachtgever is bevoegd de cursus te annuleren, indien na inschrijving door wijziging in de door het examenorgaan bepaalde eisen sprake is van een up-grading van de te behalen kwalificatie waardoor de cursus hetzij voor de student ongeschikt – waaronder: niet haalbaar - is, hetzij voor de vervulling van zijn taken bij de opdrachtgever een onnodig hoge scholing oplevert. De student of opdrachtgever dient dit aannemlijk te maken.
  • 7.7 Firebrand behoudt zich het recht om een cursus te verzetten of annuleren, wanneer Firebrand daartoe redelijke gronden heeft of wanneer het aantal studenten dat ingeschreven is voor een bepaalde cursus het economisch onverantwoord maakt om de cursus te geven. In dat geval zal Firebrand zo spoedig mogelijk de student en/of opdrachtgever op de hoogte te brengen van de verzetting of annulering. Firebrand is in dat geval enkel gehouden de reeds betaalde cursuskosten te restitueren, tenzij de cursus alsnog binnen uiterlijk zes maanden wordt gegeven. Op het te restitueren bedrag kan Firebrand maximaal 10% inhouden voor reeds geleverde materialen. Artikel 6.4 is ook hier van toepassing.
  • 7.8 Wanneer een cursus op de dag van aankomst van de student of tijdens de cursus zelf wordt geannuleer, resp. wordt onderbroken – bijvoorbeeld wegens ziekte van eendocent – is artikel 7.6 van overeenkomstige toepassing en zal Firebrand de extra reiskosten van de student vergoeden.
 8. Certificeringsgarantie
  • 8.1 Wanneer de student niet slaagt in het behalen van de relevante certificering op het einde van de cursus, is hij bevoegd dezelfde cursus zovaak als nodig gedurende de periode van 12 maanden na de eerste deelname aan de cursus te herhalen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de cursus. In dat geval is de student of opdrachtgever betaling van de accommodatiekosten als omschreven in artikel 5.1, examenkosten en eventuele andere extra kosten verschuldigd.
  • 8.2 Firebrand behoudt zich het recht voor om nieuwe studenten voorrang te geven bij toewijzing van deelnemersplaatsen en niet meer dan twee garantie-studenten per cursus te plaatsen. Wanneer als gevolg daarvan een student niet binnen 12 maanden de cursus kan herhalen, wordt de periode met zes maanden verlengd, tenzij hij eerder een aangeboden plaats heeft geweigerd.
  • 8.3 Firebrand behoudt zich het recht om certificeringsgarantie te weigeren wanneer de student handelt of gehandeld heeft in strijd met deze voorwaarden – waaronder de regels als bedoeld in artikel 5.2 - of wanneer het mislukken van het behalen van certificering is gelegen aan gebrekkige deelname en/of gebrek aan toewijding van de student.
 9. Algemeen
  • 9.1 Deze voorwaarden (samen met de mogelijke voorwaarden in het inschrijvingsformulier) vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen, vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken of toezeggingen in welke vorm ook. Afwijkingen of aanvullingen zijn alleen mogelijk bij schriftelijke, door beide partijen getekende nadere overeenkomst.
  • 9.2 Deze voorwaarden gelden jegens de opdrachtgever ook wanneer deze enkel voor betaling van de cursuskosten zorgdraagt of heeft gedragen. De student staat ervoor in, dat de opdrachtgever bij indiening van het inschrijfformulier kennis heeft gekregen van deze voorwaarden en vrijwaart Firebrand.
  • 9.3 Voor de communicatie tussen partijen wijzen zij aan de in de inschrijvingsformulieren vermelde adressen of die die op het moment zelf in het handelsregister staat oingeschreven wanneer de opdrachtgever een daarin ingeschreven (rechts)persoon is.
  • 9.4 Wanneer een partij geen beroep doet op enige bevoegdheid uit hoofde van deze overeenkomst, is daarmee uitdrukkelijk niet het recht verwerkt om in een volgend geval alsnog op die beoegdheid een beroep te doen. Wanneer Firebrand jegens een andere student of opdrachtgever geen beroep heeft gedaan op enige bevoegdheid, blijft Firebrand gerechtigd tot uitoefening van die bevoedgheid jegens de student en/of opdrachtgever.
  • 9.5 In het geval enige bepaling uit de overeenkomst, inclusief inschrijfformulier en deze voorwaarden, nietig of vernietigbaar zou blijken te zijn, blijven de overige voorwaarden van kracht. Voorts verbinden partijen zich om de desbetreffende bepaling dan toe te passen in een vorm die niet nietig of vernietigbaar is.
  • 9.6 Op geschillen is Nederlands recht van toepassing, ook wanneer de cursus feitelijk buiten Nederland wordt gegeven. Bevoegd is steeds de rechter van het kantooradres van Firebrand. In het geval van een geschil dat aan de rechter wordt voorgelegd, is Firebrand bevoegd in die procedure de volledige kosten van gerechtelijke en buitengrechtelijke kosten te vorderen.
 10. Klachtenproces
  • 10.1 Escalatie van klachten: Alle klachten worden behandeld als een duidelijke uiting van ontevredenheid over Firebrand's producten en/of diensten, wat vraagt om een volledige en snelle reactie. Onze klanten kunnen een klacht indienen per e-mail bij het Firebrand Quality Assurance team via quality@firebrandtraining.com, die dan zal worden gelogd en doorgestuurd naar het regionale klantenserviceteam.
  • 10.2 Onderzoeksproces: Na ontvangst van een klacht wordt deze centraal geregistreerd en toegewezen aan het betreffende klantenserviceteam om aanvullende informatie te verstrekken die het onderzoeksproces ondersteunt. Het onderzoeksproces is gebaseerd op bewijs uit eerste hand, zoals gesprekken met de betrokkenen en eventuele documentatie ter ondersteuning van de bezorgdheid van de klant. De bevindingen van het onderzoeksproces worden door het betreffende klantenserviceteam doorgegeven en in de meeste gevallen rechtstreeks aan de indiener van de klacht. Het volledige antwoord zal het resultaat en de beslissing van de klacht bevatten, welke actie er ondernomen zal worden indien nodig, en zal ook details bevatten over wie er vervolgens gecontacteerd kan worden als de klant van mening is dat zijn klacht niet correct is afgehandeld. Dit zal normaal gesproken de Director of Quality zijn, die de klacht en de voorgestelde acties zal beoordelen en waar mogelijk een oplossing zal faciliteren die voldoet aan de behoeften en verwachtingen van alle partijen.
  • 10.3 Termijnen: Een ontvangstbevestiging van de klacht dient binnen 5 werkdagen te worden verstuurd. In de meeste gevallen zal Firebrand ernaar streven alle klachten snel op te lossen. Een volledig antwoord op de klacht moet binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht worden gegeven. Als het niet mogelijk is om de klant een volledig antwoord te geven binnen deze tijd (bijvoorbeeld omdat een gedetailleerd onderzoek nodig is) zal Firebrand de klant een tussentijds antwoord geven, waarin wordt uitgelegd wat er wordt gedaan om de klacht te behandelen, en wanneer de klant een volledig antwoord kan verwachten en van wie.
  • 10.4 Verdere escalaties: Als de klant na deze tweede reactie nog steeds niet tevreden is, kan hij/zij schrijven naar de Managing Director via onderstaand postadres: H. Pallandt, Kerkenbos 1236-B, Nijmegen, 6546 BE