Microsoft - Dynamics AX 2012 R2 Project

Varighet

Varighet:

Bare 5 dager

Metode

Metode:

klasserommet / på nett / Hybrid

Neste dato

Neste dato:

1/4/2024 (Mandag)

Du lærer deg

Project Essentials

Modul 1: Arbeide med prosjekter

Denne modulen gir en oversikt over prosjektbehandlings- og regnskapsmodulen i Microsoft Dynamics AX. Den beskriver opprettelse av et prosjekt, prosjekthierarkier og strukturer for aktivitetsanalyse. Den beskriver også prosjektdetaljer, prosjektgrupper og prosjektfaser.

 • Oversikt
 • Prosjektdetaljer
 • Prosjektgruppe
 • Prosjektnummerering
 • Prosjekthierarkier
 • Rapportsorteringsfelter
 • Prosjektstrukturplan
 • Prosjektkopieringsveiviser
 • Prosjektfaser
  • Opprette et prosjekt
  • Opprette et underprosjekt
  • Definere rapportsorteringsfelter
  • Opprette en prosjektstrukturplan
  • Opprette og gi nytt navn til prosjektfaser

Modul 2: Forstå prosjekttyper

Denne modulen drøfter regnskapsprinsippene som er involvert når det gjelder prosjekttypene som støttes i Microsoft Dynamics AX-modulen for prosjektledelse og regnskap.

 • Prosjekttyper
 • Tid- og materialprosjekter
 • Behandle et tid- og materialprosjekt
 • Eksempel på tid- og materialprosjekter
 • Fastprisprosjekter
 • Eksempel på fastprisprosjekt
 • Interne prosjekter
 • Eksempel på kostnadsprosjekt
 • Tidsprosjekter
 • Investeringsprosjekter
 • Prosjektgrupper
 • Hovedbokprinsipper
  • Kjøre et enkelt tid- og materialprosjekt
  • Kjøre et enkelt fastprisprosjekt
  • Opprette et kostnadsprosjekt

Modul 3: Arbeide med prosjekttransaksjoner

Denne modulen forklarer hvordan transaksjonstyper håndteres og behandles i modulen for prosjektledelse og regnskap i Microsoft Dynamics AX.

 • Transaksjonstyper
 • Kategorier og kategorigrupper
 • Prosjektprissetting
 • Linjeegenskaper
 • Timetransaksjoner
 • Timejournal
 • Utgiftstransaksjoner
 • Utgiftsjournaler
 • Fakturajournaler og fakturaregistre
 • Fritekstfakturaer
 • Varetransaksjoner
 • Varejournaler
 • Varekrav
 • Innkjøpsordrer
 • Innkjøpsrekvisisjoner
 • Produksjonsordrer
 • Salgsordrer
 • Inngående saldoer
 • Se gjennom prosjekttransaksjoner
 • Justere transaksjoner
 • Journaloppsett
 • Journalgodkjenning
 • Journalbeskrivelser
 • Bokføringsoppsett for hovedbok
 • Bokføringsoppsett etter prosjektgruppe eller kategori
  • Opprette en ny kategorigruppe og kategori
  • Definere priser for en ny kontrakt
  • Legge inn en fakturajournal
  • Opprette en prosjektproduksjonsordre
  • Se prosjekttransaksjoner
  • Justere en bokført transaksjon

Modul 4: Prosjekttimelister

Denne modulen forklarer hvordan arbeidere (ansatte og underleverandører) bruker prosjekttimelister til å registrere og godkjenne timer gjennom Enterprise Portal eller Microsoft Dynamics AX-klienten.

 • Timelisteperioder
 • Definere timelisterelaterte parametere
 • Konfigurere arbeidsflyten for timelister
 • Sette opp favoritter
 • Sette opp delegater
 • Opprettelse av timelister
 • Godkjenning av timelister
 • Rapportere manglende timelister
  • Opprette en arbeidsflyt for timelister
  • Opprette en timeliste

Modul 5: Prosjektfakturering

Denne modulen beskriver hvordan Microsoft Dynamics AX bruker to metoder for fakturering basert på prosjekttype. Mens tids- og materialprosjekter (Etter regning) bruker skjemaet for fakturaforslag til å opprette fakturaer basert på transaksjonene som er bokført på prosjektet, bruker fastprisprosjekter forhåndsdefinerte beløp som er basert på forhåndsdefinerte milepæler i prosjektet.

 • Faktureringsoppsett
 • Prosjektkontrakter
 • Faktureringskrav for transaksjoner
 • Fakturaforslag
 • A konto-fakturering
 • Se bokførte fakturaer
 • Kreditnotaer
  • Opprette en ny prosjektkontrakt
  • Opprette et fakturaforslag
  • Opprette en a konto-faktura

Modul 6: Prosjektbudsjettering

Denne modulen forklarer funksjonaliteten for prosjektbudsjettering i Microsoft Dynamics AX. Ved å sammenligne budsjett og faktiske beløp kan organisasjonen din omfordele penger og ressurser for å nå de budsjettmessige målene.

 • Arbeidsflyten for budsjettgodkjenning
 • Opprinnelig budsjett
 • Egenskaper for prosjektbudsjetter
 • Budsjettildeling
 • Se budsjettvirkninger
 • Se budsjettbalansen
 • Budsjettrevisjoner
 • Igangsatte kostnader
 • Overførte budsjettbeløp ved årsslutt
  • Administrere et prosjektbudsjett

Modul 7: Prosjektoppslag og rapporter

Denne modulen inkluderer oppslag, rapporter og statistikkskjemaer, slik at du får tilgang til informasjonen du trenger for å kjøre prosjektene effektivt. Den beskriver også integreringen av Microsoft Excel og Microsoft Online Analytical Processing (OLAP).

 • Prosjektkontroll
 • Excel-integrering med Prosjektkontroll
 • Rapporter
 • OLAP-integrering
  • Bruk av skjermbildet for timebruk

Modul 8: Prosjektledelse og kontooppsett

Denne modulen gir en referanse for oppsett av parametere i modulen for prosjektledelse og regnskap i Microsoft Dynamics AX. Riktig oppsett er nødvendig for å bruke denne modulen.

 • Innstillinger

Prosjekt – avansert

Modul 1: Prosjektvalidering

Denne modulen tar for seg systemet for prosjektvalidering.

 • Parametere for prosjektvalidering
 • Aktivere validering for arbeidere
 • Valideringsgrupper
 • Aktivere prosjekttilordninger
  • Opprette en ny valideringsgruppe

Modul 2: Prosjektprognoser

Denne modulen tar for seg prognoser i modulen for prosjektledelse og regnskap. Den beskriver hvordan konseptene er tett knyttet sammen i denne modulen og hvordan de kan brukes i alle typer prosjekter.

 • Prognosemodeller
 • Legge inn prognoser
 • Prognoseplanlegging
 • Prognose for timer
  • Redigere en prognose

Modul 3: Avansert prosjektfakturering

Denne modulen beskriver avanserte funksjoner for prosjektfakturering i modulen for prosjektledelse og regnskap i Microsoft Dynamics AX 2012, deriblant finansieringskilder, finansieringsgrenser, finansieringsregler og tildelinger. Modulen dekker også bevilgninger, som vanligvis brukes av offentlig sektor og forskningsanlegg.

 • Parametere for prosjektfakturering
 • Finansieringskilder
 • Finansieringsgrenser
 • Finansieringsregler
 • Fastkursavtaler
 • Administrasjon av bevilgninger
  • Håndtere kontraktfinansieringskilder og -grenser
  • Behandle bevilgninger

Modul 4: Avansert internt prosjekt

Denne modulen beskriver regnskapsprinsippene som er involvert i kjøringen av avanserte interne prosjekter i modulen for prosjektledelse og regnskap i Microsoft Dynamics AX.

 • Interne prosjekter med arbeid som pågår (VIA)
 • Internt prosjekt med VIA-eksempel
 • Investeringsprosjekter
 • Eksempel på investeringsprosjekt
  • Kjøre et internt prosjekt med VIA
  • Kjøre et investeringsprosjekt

Modul 5: Avansert tid- og materialprosjekt

Denne modulen beskriver regnskapsprinsippene som er involvert i kjøringen av avanserte tid- og materialprosjekter i modulen for prosjektledelse og regnskap i Microsoft Dynamics AX.

 • Tid- og materialprosjekt med VIA
 • Eksempel: Tid- og materialprosjekt med VIA
 • Skjema for kostnadspostering
 • Tid- og materialprosjekt med avsetning
 • Eksempel: Tid- og materialprosjekt med avsetning
 • Reversere avsatt omsetning
  • Kjøre et tid- og materialprosjekt med VIA
  • Bruke kostnadspostering
  • Kjøre et tid- og materialprosjekt med avsetning
  • Reversere avsatt omsetning

Modul 6: Avanserte fastprisprosjekter

Denne modulen beskriver håndteringen av avanserte fastprisprosjekter. Hovedfokuset er hvordan man håndterer arbeid som pågår (VIA) og hvordan man bruker estimatsystemet for omsetningsavsetning på disse prosjektene.

 • Prinsippet for vurdering av kontraktfullføring
 • Prinsippet for fullføringsprosent
 • Estimatprosessen
 • Periodetyper
 • Kostnadsmaler
 • Estimere prosjekter
 • Opprette estimater
  • Opprette en kostnadsmal
  • Opprette og bokføre et estimat

Modul 7: Fastprisprosjekt med kontraktsfullføring

Denne modulen beskriver regnskapsprinsippene som gjelder ved kjøring av et avansert fastprisprosjekt med kontraktsfullføring som inntektsidentifikasjon.

 • Eksempel på fastprisprosjekt med kontraktsfullføring
  • Kjøre et fastprisprosjekt med kontraktsfullføring

Modul 8: Fastprisprosjekt med fullføringsprosent

Denne modulen beskriver regnskapsprinsippene som gjelder ved kjøring av avanserte fastprisprosjekter med fullføringsprosent som inntektsidentifikasjon.

 • Fastprisprosjekt med fullføringsprosent og salgsverdi
 • Eksempel på fastprisprosjekt med fullføringsprosent og salgsverdi
 • Fastprisprosjekt med fullføringsprosent og Produksjon pluss (+) fortjeneste
 • Eksempel på fastprisprosjekt med fullføringsprosent og Produksjon pluss (+) fortjeneste
  • Opprette og kjøre et fastprisprosjekt med fullføringsprosent

Servicebransjen

Modul 1: Work Breakdown Structure (prosjektstrukturplan)

Denne modulen gir en oversikt over funksjonaliteten for å legge til aktiviteter i et prosjekt i en hierarkisk rekkefølge. Du kan oppnå dette ved å kopiere aktiviteter fra en WBS-mal eller fra eksisterende prosjekter. Aktivitetene kan også legges til i et prosjekt direkte.

 • Innledning
 • Maler for prosjektstrukturplaner
 • Opprette en prosjektstrukturplan for et prosjekt
 • Satskort

Opprette en mal for prosjektstrukturplan

Modul 2: Prosjekttilbud

Denne modulen forklarer hvordan man oppretter det grunnleggende oppsettet for å utforme prosjekttilbud og definere tilbudsaktiviteter, planlegge aktivitetene, tildele ressurser, sende inn og godkjenne tilbud, og konvertere tilbudet til et prosjekt.

 • Innledning
 • Prosjekttilbud
 • Opprette prosjekttilbud
 • Ressurstildeling
 • Forretningsprosessen ved tilbud
 • Overføre tilbudet til prosjektet

Opprette prosjekttilbudet og generere tilbudslinjer fra WBSLab : Sende inn prosjekttilbudet for godkjenning og bekrefte tilbudet.

Modul 3: Ressursplanlegging

Denne modulen forklarer funksjonaliteten for ressursplanlegging i Microsoft Dynamics AX 2012 R2 for bruk av en organisasjons ressurser når det er behov for dem.

 • Innledning
 • Konfigurere ressurskompetanse
 • Definere prosjektkrav
 • Tildele ressurser til et prosjekt basert på ressurstilgjengelighet
 • Tildele ressurser til et prosjekt basert på prosjektetterspørsel
 • Integrering med Microsoft Project Integration Server 2010
 • Ressurstildeling og utnyttelse – oppslag og rapporter

Konfigurere ressurskompetanse for arbeidere.

Modul 4: Prosjektkontrakter med faktureringsregler

Dette kapittelet forklarer konseptet med prosjektkontrakter og oppsettet som kreves for å bruke funksjonen. Det forklarer konseptet med faktureringsregler i prosjektkontrakter.

 • Innledning
 • Opprettelse av prosjektkontrakter
 • Oversikt over faktureringsregler
 • Fakturaformater

Modul 5: Prosjektfakturering

Dette kapittelet viser hvordan man administrerer prosjektfakturaer i Microsoft Dynamics AX 2012. Det beskriver prosessen med å omformatere fakturaer og vise informasjonen om transaksjonene på det formatet kunden krever. Kapittelet inneholder også en detaljert beskrivelse av funksjonen for kundeforskudd.

 • Innledning
 • Fakturakjøring
 • Kundeforskudd

Modul 6: Tilbakeholdelse av betaling

Dette kapittelet forklarer hvordan man bruker funksjonaliteten for tilbakeholdelse av betaling for kunde og leverandør i Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

 • Innledning
 • Tilbakeholdelse av betaling for kunder
 • Tilbakeholdelse av betaling for leverandører

Modul 7: Betingelser for underleverandører

Dette kapittelet dekker prosessen for å sette opp PWP-betingelser, opprette og fakturere en innkjøpsordre for et prosjekt med PWP-betingelser, bokføre kundefakturaer, motta kundebetalinger og frigi leverandørbetalingen. I tillegg forklarer det hvordan man slår opp PWP-transaksjonene og skriver ut PWP-rapporten.

 • Innledning
 • Betal når betaling er mottatt
 • Oppslag og rapporter

Tilordne en PWP-betingelse til en leverandør for en ProjectLab : Fakturere en innkjøpsordre med PWP-betingelse (betal når betaling er mottatt).

Modul 8: Kostnadskontroll

Dette kapittelet viser hvordan man arbeider med indirekte kostnader i Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Det beskriver også oppsettet som kreves for indirekte kostnader og hvordan man tildeler kostnader til et prosjekt, en prosjektkontrakt og en faktureringsregel. Det viser også hvordan man genererer fakturaer med indirekte kostnader.

 • Innledning
 • Grunnleggende oppsett
 • Definere regler for beregning av indirekte kostnader
 • Tilordne komponentgrupper for indirekte kostnader
 • Behandle transaksjoner med indirekte kostnader
 • Dele indirekte kostnader mellom flere finansieringskilder
 • Justere indirekte kostnader

Opprette en komponentgruppe for indirekte kostnader

Når du har fullført denne modulen, vil du kunne:

 • Sette opp en prosjektkategori som en indirekte kostnadskategori
 • Sette opp indirekte kostnadskomponenter
 • Sette opp en indirekte komponentgruppe
 • Spesifisere en prosjektkategori som en indirekte kostnadskategori
 • Opprette sammensettingsregler og tildele komponentkategorien for indirekte kostnad til prosjekter, prosjektkontrakter, ressurser og faktureringsregler
 • Bokføre og kjøre ulike transaksjoner med indirekte kostnadskomponenter tilknyttet og vite hvordan du ser gjennom de indirekte kostnadene som er beregnet og bokført for transaksjonene

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt Dynamics Project hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 5 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt Dynamics Project kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din Dynamics Project sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg Dynamics Project raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 134.561 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet Dynamics Project kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på Dynamics Project er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Sertifisering

Sertifiseringsgaranti

Vi er sikre på at du vil klare ditt kurs første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.

Under kurset forbereder vi deg til, og gjennomfører følgende eksamen:

 • Exam MB6-700: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Project

Hva Inngår?

Firebrand Training tilbyr akselererte kurs- og sertifiseringsprogram som inkluderer alt, er enkelt for kunden og er utviklet med fokus på de spesifikke behov som våre deltagere har. Vi sikrer at alle detaljer vil bli tatt hånd om slik at du helt kan fokusere på dine kunnskaps- og sertifiseringsmål.

Våre kurs- og sertifiseringsprogram inkluderer alt med:

 • Praktisk orientert utdanning som bruker vår unike metodikk (Presentasjon |Øving |Diskusjon).
 • Omfattende kursmateriale og laboratoriemanualer – vi utvikler tradisjonelt kursmateriale for å imøtekomme de spesifikke kravene som intensiv læring stiller.
 • Et komplett kurs ledet av instruktører der du får tilgang til komfortable klasserom, labutstyr og oppholdsrom.
 • Eksamensvoucher og sertifiseringstest som gjennomføres på plass under kurset.
 • Vår sertifiseringsgaranti som betyr at vi tilbyr en uvilkårlig garanti om at du mottar din sertifisering. Du har rett til å gjenta ditt kurs så mange ganger du trenger innen en 12 måneders periode til sertifiseringen er oppnådd. Alt du tenger å betale er eventuelle nye test- og losjigebyrer.
 • Kost og losji, samt tilgang til kaffe, te, frukt og snacks under hele kurset.
 • Transport til og fra nærmeste flyplass/ togstasjon før og etter gjennomført kurs.

Microsoft Official Curriculum:

 • MOC 80316B: Project Essentials in Microsoft Dynamics AX 2012 R2
 • MOC 80317B: Project Advanced in Microsoft Dynamics AX 2012 R2
 • MOC 80311B: Service Industries in Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Forkunnskaper

Du må ha grunnleggende kunnskap om regnskapsprinsipper og en forståelse av hvordan du finner frem i Microsoft Dynamics AX, med en viss kjennskap til den tidligere versjonen av AX.

Anmeldelser

Vi har lært opp 134.561 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,40% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Very intense but very useful for gaining large amounts of knowledge in a short time span. "
Stephen Wong , Seaton Partners. (19/10/2015 (Mandag) til 23/10/2015 (Fredag))

"This is my second course in 3 weeks. I do feel like if i come to Sundsgarden again, it would be like visiting friends."
Lorna Hanson, CGI. (6/10/2014 (Mandag) til 10/10/2014 (Fredag))

"Lots of knowledge in short time Intensive Learning!"
Siei Wetteland, Advania. (13/1/2014 (Mandag) til 17/1/2014 (Fredag))

"Very intense and you get around the main subject in a manner that provides you with the overall view of the module you are there to study. There is time too, to go deeper if needed"
Anne Schwarz-Nielsen, Microsoft. (14/10/2013 (Mandag) til 18/10/2013 (Fredag))

"Very intense but very useful for gaining large amounts of knowledge in a short time span. "
Stephen Wong , Seaton Partners. (19/10/2015 (Mandag) til 23/10/2015 (Fredag))

Kursdatoer

Start

Slutt

Kapasitet

Plass

Registrer deg

27/11/2023 (Mandag)

1/12/2023 (Fredag)

Ferdig - Gi tilbakemelding

-

 

1/4/2024 (Mandag)

5/4/2024 (Fredag)

Venteliste

Landsdekkende

 

13/5/2024 (Mandag)

17/5/2024 (Fredag)

Begrenset kapasitet

Landsdekkende

 

24/6/2024 (Mandag)

28/6/2024 (Fredag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

5/8/2024 (Mandag)

9/8/2024 (Fredag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

16/9/2024 (Mandag)

20/9/2024 (Fredag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

Siste anmeldelser fra studenten vår